Powered by

Energielandschap Oirschot

Een luisterend oor brengt partijen nader tot elkaar

de energiecoöperatie

dorpsraden, IVN, VVV, ZLTO, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot, een lokale ondernemer

Gemeente Oirschot

Energielandschap Oirschot

Het project Energielandschap Oirschot is ontstaan uit de gedachte dat het concept ‘energielandschap’ door beleidsmakers nog weinig concreet wordt uitgewerkt. En dat terwijl in een dichtbevolkt land als Nederland de ruimtelijke inpassing van duurzame energieopwekking haast onvermijdelijk druk zet op andere ruimtelijke functies en kwaliteiten. Daartoe heeft de Brabantse Milieufederatie (BMF) de gemeente Oirschot benaderd om met lokale partijen een ontwerpende dialoog met de lokale gemeenschap op te starten over duurzame energie in Oirschot.

Doel
Het doel van de dialoog was een bijdrage te leveren aan de nieuwe omgevingsvisie en –plannen van de gemeente Oirschot. Enerzijds door in kaart te brengen welke bouwstenen volgens lokale belanghebbenden (mede) invulling kunnen geven aan een ‘energielandschap’. Anderzijds door de mogelijke knelpunten en afwegingen inzichtelijk te maken die een rol spelen bij het ruimtelijke inpassen van duurzame energie.

Wat we doen
Om de discussie concreet en overzichtelijk te houden, is in samenspraak met de gemeente een ‘zoekgebied’ vastgesteld. Op basis van dit gebied zijn belanghebbenden benaderd die tezamen een breed palet aan ruimtelijke belangen vertegenwoordigden. In een reeks interviews is al deze partijen gevraagd hoe een energielandschap in Oirschot anno 2040 eruit zou kunnen en moeten zien. De verschillende perspectieven zijn door een ontwerpbureau vertaald naar posters waarop per partij de eigen overwegingen en ideeën zichtbaar werden. In de afsluitende werksessie werden de betrokkenen gevraagd ‘hun’ energielandschap te presenteren aan de groep, met aansluitend een open discussie over de kansen en knelpunten in Oirschot. Het resultaat: Een inspirerende uitwisseling tussen partijen die elkaar te vaak niet horen, een groter gezamenlijk bewustzijn van de opgave en de eerste bouwstenen voor een energielandschap in Oirschot.

De BMF was leidend in dit project en heeft daarbij de constructieve uitwisseling tussen de (zeer) verschillende stakeholders gefaciliteerd. Om het project te doen slagen heeft de BMF interview-formats uitgewerkt, interviews afgenomen, de inhoudelijke vertaalslag naar posters begeleid en een werksessie met alle betrokkenen georganiseerd. Ook is met de gemeente zowel tijdens als na het project geëvalueerd, om de inzichten zo goed mogelijk over te dragen.

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.