Powered by

RescoopZH

Omwonenden moeten positie hebben bij windplannen

RescoopNL, Windvogel

REScoop Zuid-Holland

75 procent van de Nederlanders staat positief tegenover windmolens, toch roepen wind-op-land-projecten veel weerstand op. Deels door de drukte in Zuid-Holland, maar deels ook door de top-down-aanpak. Een consequente lokale aanpak op basis van interactie met en participatie van burgers kan dit doorbreken, met een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten van windenergie. Actieve participatie, bij voorkeur in de vorm van coöperatief eigendom van windmolens, kan in combinatie met een gebiedsagenda zorgen dat de energie én de winst ten goede komen aan de lokale omgeving.

Doel
REScoop Zuid-Holland gaat inwoners verenigingen in burger- en windenergiecoöperaties en het ontstaan van nieuwe coöperaties begeleiden en ondersteunen zodat op het moment dat een zoeklocatie voor windenergie is aangewezen, er op dat moment een inwonerscoöperatie klaar staat om daar een rol bij te spelen.

Wat we doen
In overleg met lokale energiecoöperaties richten we een koepelorganisatie op, RescoopZH. Deze moet er medio 2017 staan. Aan de hand van een analyse van 45 zoeklocaties voor windenergie in de te herziene verordening ruimte en milieu van de provincie Zuid-Holland, bekijken we waar op korte termijn een coöperatie in een vroeg moment van planvorming opgericht dan wel naar voren geschoven moet worden. Deze coöperatie moet in positie zijn op het moment dat de planvorming gereed is. De ervaring en leermomenten worden vastgelegd en gedeeld en via de koepelorganisatie verder gebracht ten behoeve van continuïteit en nieuwe op te richten coöperaties.
Een koepelcoöperatie zorgt voor bredere kennisdeling, spreiding van financiële risico’s, verder uitwerken van de coöperatieve aanpak en dat toepassen bij de windplanontwikkelingen in Zuid-Holland.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland voert de projectorganisatie en brengt haar lokale netwerk in.

De Energieservicepunten van de Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw initiatief een kickstart te geven.